Warunki handlowe

Wszystkie zamówienia muszą być składane do BPM Lighting Polska pisemnie lub drogą e-mailową i zaakceptowane przez zamawiającego wraz z warunkami poniżej opisanymi. Produtky dostarczane przez spółkę są własnością BPM Lighting Polska do momentu uregulowania płatności za nią przez kupującego, nawet, jeżeli towary zostałyby sprzedane osobom trzecim.
Terminy dostaw są przybliżone i niewiążące, BPM Lighting Polska nie przyjmuje roszczeń z tytułu szkody i odszkodaowania za opóźnienie w dostawie.

TRANSPORT

Koszty transportu zawsze są ponoszone przez kupującego (płatne przy odbiorze), z wyjątkiem zamówień, których wartość netto (towar bez podatku VAT) przekracza kwotę 600 zł netto. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych bezwzględnie należy sporządzić protokół uszkodzeń na formularzu przewoźnika, co stanowi podstawę do reklamacji. Wszelkie braki i uszkodzenia należy zgłosić w terminie 24 godzin do BPM Lighting Polska na formularzach zgłoszenia reklamacji dostarczonych przez firmę BPM Lighting Polska. W innym przypadku żadne roszczenia i reklamacje nie będą rozpatrywane.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Anulowanie zamówienia musi być sporządzane na piśmie z powiadomieniem BPM Lighting Polska za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail. W przypadku, gdy zamówienie zostało już wysłane, należy ubiegać się o jego zwrot, na warunkach określonych poniżej.

ZWROT TOWARU

Akceptuje się tylko te zwroty, które zostały zatwierdzone przez BPM Lighting Polska. Wniosek należy złożyć pisemnie faxem lub pocztą e-mail na formularzu dostarczonym przez BPM Lighting Polska.

WARUNKI ZWROTU TOWARU

• W piśmie należy podać przyczyny zwrotu, ilość, stan zwracanego towaru, datę zakupu, numer faktury.
• Dla wszystkich zwrotów stosuje się obniżkę wartości produktów od 5% do 25%, w zależności od czasu, jaki upłynął od ich sprzedaży i/lub od motywu zwrotu. Punkt ten jest rozpatrywany indywidualnie. Firmy posiadające umowy z BPM Lighting Polska warunki zwrotów mają określone w umowach.
• Towar, który nie był odsprzedany osobom trzecim musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu i w dobrym stanie, nie posiadać naklejek, oznaczeń, kodów odbiorcy - klienta.
• Jeśli zwrot był natychmiastowy, BPM Lighting Polska musi go otrzymać najpóźniej w terminie maksymalnym 14 dni od daty odbioru przesyłki od kuriera.
• Koszty realizacji zwrotu w przypadku z winy klienta ponosi sam klient firmy BPM Lighting Polska, w innych przypadkach koszt leży po stronie BPM Lighting Polska
• Zwroty towarów nie będą przyjmowane gdy czas od ich zakupu (decyduje data odbioru przesyłki od kuriera) przekroczy 45 dni i nie zostanie wcześniej zgłoszony do BPM Lighting Polska w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu jego zakupu (decyduje data odbioru przesyłki od kuriera). Odrębne warunki dotyczą firm posiadających umowy z BPM Lighting Polska
• Nie przyjmujemy zwrotów towaru wykonanego specjalnie dla klienta (model lub kolory spoza katalogu lub inne).