Warunki gwarancji

1. Oprawy oświetleniowe produkcji fi rmy BPM ILUMINACION S.L. ( BPM Lighting ) objęte są Gwarancją 60 miesięcy od daty wystawienia faktury/rachunku, dodatkowo z zastrzeżeniem:
- oprawy ze zintegrowanym liniowym źródłem LED - gwarancja na źródło LED 60 miesięcy (producent zastrzega, że reklamacji podlegają oprawy LED, w których zdolność emisji światła utraciło więcej niż 10% zainstalowanych punktów świetlnych,
2. Montaż oprawy oraz jej użytkowanie powinny być zgodne z jej przeznaczeniem i instrukcją montażu/użytkowania.
3. Gwarancja obejmuje tylko wady ukryte produktu powstałe w procesie produkcji, a ujawnione w czasie eksploatacji.
4. W zakres napraw reklamacyjnych wchodzą wady: materiału, powłoki lakierniczej lub montażu podzespołów.
5. Gwarancja nie obejmuje zużycia oprawy wynikającego z eksploatacji i normalnego użytkowania oraz uszkodzeń spowodowanych:
- niewłaściwym transportem lub przechowywaniem,
- niewłaściwym montażem, użytkowaniem lub konserwacją,
- nieprawidłowym zasilaniem (np. nieprawidłowym podłączeniem, wadliwą instalacją elektryczną, przepięciami w sieci zasilającej, spadkami napięć i innymi zdarzeniami losowymi),
- przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi lub naprawami dokonanymi przez nieupoważnione osoby.
- w przypadku źródeł LED - użytkowaniem opraw w temperaturze otoczenia powyżej 40°C
6. Gwarancja nie obejmuje elementów normalnie zużywających się w czasie eksploatacji np. klasyczne źródła światła, przeguby, podkładki ślizgowe, zatrzaski, wewnętrzna powierzchnia lakiernicza, miejsca montażu zatrzasków itp.
7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (zniszczenia) produktu przy dostawie oraz reklamacji wynikającej ze szkód powstałych w czasie transportu zastosowanie mają warunki reklamacji usługi transportowej, właściwe dla firmy przewozowej. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do szczegółowej kontroli dostawy. Jeżeli zabezpieczenie transportowe produktu będzie nosiło jakiekolwiek ślady naruszenia albo stwierdzony zostanie brak lub uszkodzenie towaru, wówczas Kupujący winien umieścić adnotację o rodzaju szkody na liście przewozowym oraz zażądać spisania protokołu szkody.
8. Firma BPM Lighting Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za straty pośrednie lub bezpośrednie (np. koszty montażu, demontażu itp.) spowodowane ujawnieniem wady produktu, ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do samego produktu.
9. Gwarancja wygasa w przypadku dokonania zmiany w oprawie lub systemie, zastosowania nieoryginalnych zamienników lub dokonania napraw przez nieuprawnione osoby, jeżeli ingerencja nie została ustalona z Producentem oraz nie podpisano z nim uzgodnienia w tym zakresie.
10. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest uregulowana należność za reklamowany towar. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionego druku „ZGŁOSZENIE REKLAMACJI” wraz z załączonym dowodem zakupu w postaci kopii faktury, potwierdzającym datę nabycia reklamowanego towaru oraz dane osoby reklamującej. Wypełniony druk „ZGŁOSZENIE REKLAMACJI” należy przesłać wraz z reklamowanym towarem na adres: BPM Lighting Polska Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 95-035 Ozorków lub w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@bpmlighting.com Reklamowany towar musi zostać zapakowany tak, aby nie było ryzyka uszkodzenia go w trakcie transportu.
Wymagane jest zapakowanie produktu w osobne opakowanie/pudełko na każdy produkt oraz drugie opakowanie zbiorcze/transportowe, nawet w przypadku przesyłania pojedynczej oprawy. Oprawa musi zostać zapakowana w materiał zabezpieczający przed ocieraniem się oprawy o pudełko, producent zaleca warstwową folię bąbelkową, miękką piankę, gąbkę lub podobne materiały o odpowiedniej możliwości zabezpieczenia oprawy. Za odpowiednie zapakowanie reklamowanego produktu odpowiada Zgłaszający reklamację.
11. Uprawnionym do reklamacji jest wyłącznie Kupujący. Jeżeli wykrycie wady dokonane zostało przez inną osobę, wówczas zgłoszenie reklamacji odbywa się za pośrednictwem Kupującego, u którego wadliwy produkt został nabyty.
12. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, których zażąda fi rma BPM Lighting Polska Sp. z o.o. (np. dotyczących eksploatacji produktu, sposobu powstania usterki itp.)
13. Reklamowane produkty dostarczane są do fi rmy BPM Lighting Polska Sp. z o.o. na koszt zgłaszającego reklamację. Chyba, że inaczej zadecyduje dział reklamacji ww firmy.
14. W przypadku konieczności przyjazdu przedstawicieli fi rmy BPM Lighting do reklamującego i uznania przez nich celu przyjazdu za niezgodny z warunkami gwarancji BPM Lighting, reklamujący zostanie obciążony kosztami dojazdu, pobytu itp.
15. O sposobie rozpatrzenia zasadnego zgłoszenia reklamacyjnego decyduje fi rma BPM Lighting oceniając rodzaj usterki. Sposobami rozpatrzenia reklamacji są: naprawa produktu, wymiana produktu na nowy, zwrot kwoty uiszczonej za towar przez Kupującego lub rekompensata w postaci obniżenia ceny produktu.
16. Firma BPM ILUMINACION S.L zastrzega sobie prawo do modyfi kacji produktów bez wcześniejszego powiadomienia klientów. Jest to ściśle powiązane z rozwojem technologicznym i permanentnym ulepszaniem produktów BPM Lighting, dlatego przy realizacji reklamacji produkty mogą różnić się pod względem parametrów technicznych.
17. Firma BPM Lighting Polska Sp. z o.o. poinformuje kupującego o sposobie i czasie realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni roboczych od daty jego otrzymania. W szczególnych przypadkach czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu, o czym reklamujący zostanie niezwłocznie poinformowany